Acasă Legislatie Legislație comunitară

Legislație comunitară

49
  • Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI,  din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului – Click aici
  • Regulamentul (UE) nr.1304/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI, din 17 decembrie 2013 privind Fondul social european și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al Consiliului – Click aici
  • Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 AL COMISIEI, din 29 octombrie 2012 privind normele de aplicare a regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii – Click aici
  • Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1011/2014 AL COMISIEI, din 22 septembrie 2014 de stabilire a normelor detaliate de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la modelele de prezentare a anumitor informații către Comisie și normele detaliate referitoare la schimbul de informații între beneficiari și autorită­țile de management, autoritățile de certificare, autoritățile de audit și organismele intermediare – Click aici
  • Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 966/2012 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI, din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) Nr. 1605/2002 al Consiliului – Click aici
  • Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 821/2014 AL COMISIEI, din 28 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește modalitățile detaliate de transfer și de gestionare a contribuțiilor programelor, raportarea cu privire la instrumentele financiare, caracteristicile tehnice ale măsurilor de informare și de comunicare pentru operațiuni, precum și sistemul pentru înregistrarea și stocarea datelor – Click aici
  • Regulamentul  delegat (UE) nr. 480/2014 AL COMISIEI, din 3 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime – Click aici
  • REGULAMENTUL (CE) NR. 1080/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1783/1999 – Click aici
  • REGULAMENTUL (CE) nr. 1081/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 5 iulie 2006 privind Fondul Social European şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1784/1999 – Click aici
  • REGULAMENTUL (CE) NR. 1082/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 5 iulie 2006 privind o grupare europeană de cooperare teritorială (GECT) – Click aici
  • REGULAMENTUL (CE) nr. 1083/2006 AL CONSILIULUI din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999 – Click aici
  • REGULAMENTUL (CE) nr. 1084/2006 AL CONSILIULUI din 11 iulie 2006 de instituire a Fondului de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1164/94 – Click aici